דילוג לתוכן

פירוט מסלולי הסיוע

חזרה

מסלולי תעסוקה

מסלולי התעסוקה נועדו לסייע בקליטת עובדים חדשים במסלולים מנהליים מגוונים שונים כמפורט מטה: 

1. הוראת מנכ"ל 4.18 - תוכנית שכר גבוה

מטרת מסלול זה הינה לעודד העסקה איכותית בשכר גבוה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים. המסלול נועד לסייע בקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ולעודד השקעות במשק, תוך מתן דגש על הגדלת שיעור הצמיחה באזורי עדיפות לאומית או בירושלים ועל יצירת משרות בשכר גבוה באזורים אלה.

התוכנית מסייעת למשקיעים המעוניינים להקים, להרחיב, להוסיף או להעתיק מיזמים לאזורים אלה בשכר גבוה. הקמת מיזמים מסוג זה באזורים אלה משפיעה מאוד על יצירת מרכזי תעסוקה איכותיים ועל פעילות כלכלית בסביבתם הגאוגרפית.

להלן תנאי סף עיקריים לסיוע:

 1. אזורי הסיוע: אזורי עדיפות לאומית וירושלים.
 2. מחזור המכירות של החברה הינו 25 מיליון שקלים לפחות, או 15 מיליון שקלים לפחות לחברה באשכול פריפריאלי 1-4.
 3. חברה עם פעילות עסקית חייבת להעסיק 15 עובדים לפחות בעת הגשת הבקשה.
 4. סיוע יתאפשר לחברות שעיסוקן באחד מענפי הכלכלה סדרC  (תעשייה וחרושת) או סדר J62 (תחום המחשוב) או 72 M (מחקר מדעי ופיתוח) על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 5. תקופת ההקמה הינה 24 חודשים. תתאפשר תקופת הקמה של עד 36 חודשים למי שיעסיק מעל 50 עובדים.
 6. לפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם יתגוררו באזורי עדיפות לאומית.
 7. תמהיל שכר העובדים:

לא פחות מ-10% מהעובדים ישתכרו לפחות פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק. לא פחות מ-35% מהעובדים ישתכרו לפחות פי 1.5 מהשכר הממוצע במשק. עד 55% מסך העובדים החדשים בגינם יינתן הסיוע ישתכרו מעל השכר הממוצע במשק ועד שכר של 1.5 מהשכר הממוצע במשק

סכום הסיוע

לכל עובד יינתן סיוע בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 30,000 שקלים:

ב-12 החודשים הראשונים להעסקת העובד - 35%

מהחודש ה-13 להעסקה ועד תום החודש ה-24 – 30%

מהחודש ה-25 להעסקה ועד תום החודש ה-36 – 25%

מהחודש ה-37 להעסקה ועד תום החודש ה-48 – 10% 

הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

2. הוראת מנכ"ל 4.17 - קליטת עובדים נוספים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה בישראל נמוך

מסלול זה נועד לסייע בקליטת עובדים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה בישראל נמוך קרי: חרדים, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים, עובדים עם מוגבלויות והורים יחידים. 

ישנם שני תתי מסלולי סיוע הכוללים השתתפות בעלות השכר של העובד בשיעורים שונים.

עיקרי התנאים:

אזורי הסיוע: כל הארץ.

מינימום העסקה של מספר עובדים: בין 3-5 עובדים, תלוי במסלול. 

תוספת מענק של 5% תינתן עבור העסקת גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.

תוספת מענק של 7.5% תינתן עבור העסקת גברים חרדים, נשים מהמגזר הערבי או אנשים עם מוגבלות. 

הסיוע יינתן לחברות שעיסוקן העיקרי הוא באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תעשייה וחרושת), או מפעלי מחזור, או באחד מענפי השירותים המפורטים בהוראה. 

לפחות 75% מהעובדים החדשים, אותם מבקש העסק להעסיק, יועסקו בתחום העיסוק העיקרי של החברה. 

המסלול

מינימום עובדים

שכר

אוכלוסייה

מסלול א' – אזורי הסיוע

(עדיפות לאומית, עוטף עזה,
יישובי הדרום ותחום ירושלים)

מינימום 5 עובדים

 

שכר ברוטו שלא יפחת מ- 75% מהשכר הממוצע במשק

 

לפחות 70% אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך.

שאר העובדים – מתגוררים באזורי הסיוע

מסלול ג'  -  כלל הארץ

מינימום 5 עובדים.

מינימום 3 עובדים למי שהתחייב להעסיק רק בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

 

שכר ברוטו שלא יפחת מ- 70% מהשכר הממוצע במשק

 

לפחות 90% אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך. יינתן מענק גבוה יותר לאוכלוסיות מועדפות.

העובדים הכלליים – מתגוררים באזורי הסיוע

סכום הסיוע

לכל עובד יינתן סיוע בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 שקלים:

 ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – 30%

 מהחודש ה-11 להעסקה ועד תום החודש ה- 20 – 20%

 מהחודש ה-21 להעסקה ועד תום החודש ה-30 – 10%

 הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית.

 

3. הוראת מנכ"ל 4.32 - מסלול סיוע להעסקת סטודנטים המשתתפים בתוכנית "הטובים לתעשייה"

משרד הכלכלה מבקש לחזק את מפעלי התעשייה ולקדם את כושר ייצורם יד ביד עם השבחת ההון האנושי, על ידי חיזוק הקשר בין האקדמיה לתעשייה והשארת אוכלוסייה חזקה באזורי עדיפות לאומית ובירושלים. 

שני כלים משלימים שנועדו לסייע בהעסקת סטודנטים במפעלים תעשייתיים באזורים האלה:

 1. תוכנית "הטובים לתעשייה" - מבחן תמיכות שמפעיל המשרד באמצעות מנהל תעשיות עתירות ידע ומיועד לסטודנטים העונים על תנאי התוכנית. בקשות לתוכנית זו מוגשות בשנת הלימודים האחרונה של הסטודנט. כבר בעת הגשת הבקשה על הסטודנט לציין באיזה מפעל תעשייתי הוא מתכוון לבצע את פרויקט הגמר / ההתמחות שלו (ולעמוד ביתר התנאים של מבחן התמיכות לצורך הכרה בלבד). במסגרת בחינת בקשת הסטודנט בוחן מינהל תעשיות, בתיאום עם הרשות להשקעות, את סיווגו של המפעל המבוקש. התמיכה ניתנת בכפוף להוראות מבחן התמיכות המפורסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה. 
 2. מסלול סיוע לפי הוראה זו מופעל על ידי הרשות להשקעות ומיועד לתאגידים שבבעלותם מפעלים תעשייתיים העונים על תנאי ההוראה וקיבלו "אישור לסיוע בשכר עבודתו של הסטודנט" (סעיף א'). תאגידים אלה יוכלו לקבל סיוע בהיקף של עד 20,000 שקלים בגין העסקת הסטודנטים מתוכנית "הטובים לתעשייה". זאת לאחר 12 חודשי העסקה רצופים במפעל התעשייתי (שיחולו לאחר מועד הגשת עבודת הגמר או דו"ח סיום ההתמחות בתעשייה, כפי שאושר על ידי מינהל תעשיות בתוכנית "הטובים לתעשייה") וכפוף לעמידה בתנאי הוראת המנכ"ל.

 

4. הוראת מנכ"ל 4.20 - תוכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע

מסלול זה מבקש לסייע בהגברת שילוב סטודנטים מהאוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים, הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע.

קהל היעד הינו תאגיד העוסק בטכנולוגיות עלית או בטכנולוגיה המעורבת עלית או שירותי מחשב. 

סכום הסיוע

השתתפות בעלות שכר המתמחה עד לתקרה של 13,000 שקלים לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים ולא תעלה על 24 חודשים: ​

ב-12 החודשים הראשונים להעסקת המתמחה עד 40%​. 

מהחודש ה-13 עד תום החודש ה-24 להעסקה עד 30%.​

מבקש שיעסיק 5 מתמחים לפחות יהיה רשאי לבקש גם סיוע חד פעמי בגין החזר הוצאות בסך של עד 10,000 שקלים. 

עלות השכר השעתית לא תפחת מ-30 שקלים ברוטו.

 

5. הוראת מנכ"ל 4.28 - מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל

מסלול זה נועד לסייע בקליטת עובדים עם מוגבלויות בעסקים בישראל תוך השתתפות בעלות השכר של העובד. ניתן להגיש בקשות במקביל למסלולים אחרים. המסלול מיועד למי שמבקש להקים עסק או להרחיב עסק בכל רחבי הארץ.

התנאים הנדרשים ממבקש הסיוע:

 1. בהקמת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות עובד חדש אחד בהיקף של 33% ממשרה מלאה לפחות.
 2. בהרחבת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות עובד חדש אחד בהיקף של 33% ממשרה מלאה, לפחות, מעבר למשרות הבסיס. 
 3. סכום הסיוע לכל עובד יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר של 16,000 שקלים:

שיעורי הסיוע

ב-12 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד – 45%

מהחודש ה-13 להעסקה ועד תום החודש ה-24 – 33%

מהחודש ה-25 להעסקה ועד תום החודש ה-36 – 22%

הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. 

עלות השכר החודשית לעובד לא תפחת משכר מינימום או שכר מינימום מותאם. 

המסלולים מתעדכנים מעת לעת. מומלץ להתעדכן באתר הרשות להשקעות – מסלולי תעסוקה

 

סימנייה